طالع بینــــــــی نـــــــــــــوین

اساس اين رو ش طالع‎ بيني، تفسير رواني افراد براساس اعداد تولد و اعداد حروف نام و نام فاميلي خواهد بود. در اين روش، شما ابتدا با جمع كردن اعداد كامل تاريخ تولد خود و تلخيص آن به عدد (1 تا 12) طالع مربوط به آن عدد را مي‎خوانيد، سپس با نوشتن نام و نام فاميل خود به صورت حروف جداگانه و نوشتن اعداد آن حروف براساس ابجاد صغير (كه در بعد خواهد آمد) در زير آن، و جمع كردن آن اعداد مانند روش قبل، طالع مربوط به آن عدد را نيز مي‎خوانيد .توجه داشته باشيد كه تاريخ تولد شما دقيق و درست باشد.

در ضمن از نام و نام فاميل شناسنامه خود استفاده كنيد، (نه به آن نام كه احياناً شما را مي‎خوانند) در اين صورت ارتباط خاصي بين دو طالع مربوط به شما وجود خواهد داشت . جهت روشن شدن مطلب به مثال توجه كنيد.

فرض كنيم تاريخ تولد شما 26/8/1345 باشد. اين اعداد را به ترتيب زير با هم جمع مي‎كنيم :

11= 9+2 = 29 = 6+2+8+5+4+3+1

عدد يازده عدد تولد شماست. شما مي‎توانيد مطالب مربوط به عدد يازده را در مرحله اول مطالعه نماييد .


در مورد مرحله دوم نيز به ترتيب زير عمل مي‎كنيم :

فرض كنيم نام شما (حسين) و نام فاميل شما (كريمي) باشد. ابتدا حروف اين نام را جداگانه مينويسيم و سپس براساس ابجد صغير اعداد اين حروف را زير آنها نوشته جمع مي‎كنيم :

ح+س+ي+ن+ك+ر+ي+م+ي

3 = 0+3 = 30 = 8+6+1+5+2+2+1+4+1

عدد 3 عدد نام و نام فاميل شماست. شما مي‎توانيد مطالب مربوط به اين عدد را مطالعه نماييد .


مثال ديگر :

فرض كنيم تاريخ تولد دوست شما 8/10/1341 باشد. اين اعداد را به ترتيب زير جمع مي‎كنيم :

9 = 8+1 = 18 = 8+0+1+1+4+3+1

عدد 9 عدد تولد دوست شماست. او مي‎تواند مطالب مربوط به اين عدد را در مرحله اول مطالعه نمايد .

حال فرض مي‎كنيم نام دوست شما (محمد) و نام فاميل او (عليزاده) است. حروف اين نام را نيز جداگانه نوشته و اعداد مربوط به آنها را در زيرشان مي‎نويسيم و آن اعداد را جمع مي‎كنيم .

م+ح+م+د+ع+ل+ي+ز+ا+د+ه

12 = 48 = 4+8+4+4+7+3+1+7+1+4+5

دوازده عدد نام و نام فاميل دوست شماست. او مي‎تواند مطلب مربوط به اين عدد را مطالعه نمايد .


تذكر مهم

اعداد تاريخ تولد و همين طور اعداد حروف نام و نام فاميل را بايستي آنقدر با هم جمع كنيم تا به عدد 1 تا 12 برسد. سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماييم .

گاه ممكن است عدد به دست آمده از تاريخ تولد و عدد نام و نام فاميل يكي باشد. مثلاً هر دو (1) يا (2) يا (3) يا (4) و .... باشد. در اين صورت اين دو عدد را با هم جمع كرده و طالع به دست آمده را مطالعه نماييد .


حروف و اعداد ابجدي كه بايستي در اين عمل مورد استفاده قرار بگيرد ، به شرح ذيل است
ن
5

م
4

ل
3

ك
2

ي
1

ط
9

ح
8

ز
7

و
6

ه
5

د
4

ج
3

ب
2

ا
1


غ
1

ظ
9

ض
8

ذ
7

خ
6

ث
5

ت
4

ش
3

ر
2

ق
1

ص
9

ف
8

ع
7

س
6

تذكر مهم :

در حروف ابجد، چهار حرف فارسي (پ – چ – ژ – گ) وجود ندارد. لذا جهت اين حروف از اعداد حروف ابجدي 2 ب براي حرف پ و 3 ج براي چ و 7 ز براي حرف ژ و 2 ك براي حرف گ استفاده نماييد.


برای مشاهده خصوصیات اعداد، می توانید از گزینه های زیر استفاده نمایید.