نکاتی درباره امضاءشناسی

كسا ني كه به طرف عقربه هاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هایي منطقي هستند.
كسا ني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند د ير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند.
كسا ني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارند.
كسا ني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند ا نسان‌هاي منظّمی هستند.
كسا ني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌ا ند.
كسا ني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند.
كسا ني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانند.
كسا ني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند.
كسا ني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند.
كسا ني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند ، كساني هستند كه مي‌خواهند به قله برسند.
بي شك بيان مطالب افكار مختلف ، نشانه ي تائيد آن نمي باشد.